West Coast Soccer Association All Conference Team

Intermountain Conference

West Coast Soccer Association All Conference Team

The West Coast Soccer Association is proud to announce the 2016 All Conference Awards for the Intermoutain Conference.

Camden Fry - Utah Valley University
Braeden Loveless - Utah State University
Scott Staples - BYU Idaho
Sam Perez -  Utah Valley University
Cody Buxton - Utah Valley University
Emilio Zamudio - Utah State University
Bert Sainsbury - Utah State University
Jordan Steed - Utah State University
Ky Clark - BYU Idaho
Nico de la Cruz - BYU Idaho
Ethan Jones - BYU Idaho