West Coast Soccer Association All Conference Team

Intermountain Conference

The West Coast Soccer Association is proud to announce the 2016 All Conference Awards for the Intermoutain Conference.

Camden Fry - Utah Valley University
Braeden Loveless - Utah State University
Scott Staples - BYU Idaho
Sam Perez -  Utah Valley University
Cody Buxton - Utah Valley University
Emilio Zamudio - Utah State University
Bert Sainsbury - Utah State University
Jordan Steed - Utah State University
Ky Clark - BYU Idaho
Nico de la Cruz - BYU Idaho
Ethan Jones - BYU Idaho